isvav.cz je nyní součástí babyheart.org

U činností 4.0 a zelených technologických inovací, jejichž cílem je vytváření nových nebo podstatně vylepšených produktů nebo výrobních postupů k dosažení cíle ekologického přechodu nebo digitální inovace 4.0, se daňový kredit uznává, a to až do období probíhající daně k 31. 2022, ve výši rovnající se 15 % příslušného výpočtového základu, po odečtení jiných dotací nebo příspěvků jakéhokoli druhu obdržených na stejné způsobilé výdaje, v maximálním ročním limitu 2 miliony eur.

Ve zdaňovacím období následujícím po probíhajícím 31. prosince 2022 je daňový kredit uznán ve výši 10 % až do maximálního ročního limitu 4 miliony eur. Od zdaňovacího období následujícího po probíhajícím 31. prosince 2023 až do probíhajícího dne 31. prosince 2025 je daňový kredit uznán ve výši 5 %, až do maximálního ročního limitu 4 miliony eur.

Kritéria pro správné použití těchto definic jsou diktována články.

3 a 5 vyhlášky ze dne 26. května 2020 (pdf) Ministerstva hospodářského rozvoje, s přihlédnutím k obecným principům a kritériím obsaženým v OECD Oslo Manual.

Za designovou a estetickou tvorbu směřující k výrazné inovaci výrobků společnosti z hlediska tvaru a dalších netechnických či funkčních prvků (linií, obrysů, barev, povrchové struktury, ornamentů,…)

Kritéria pro správné použití těchto definic jsou diktována články.

Se daň z kreditu uznává, a to do zdaňovacího období probíhajícího dne 31. prosince 2023, ve výši rovnající se 10 % příslušného výpočtového základu, odečteného bez dalších dotací nebo příspěvků jakéhokoli druhu přijatých na stejné způsobilé výdaje, až do maximálního ročního limitu 2 miliony eur.

Od zdaňovacího období následujícího po probíhajícím k 31. 12. 2023 až do probíhajícího zdaňovacího období k 31. 12. 2025 se sleva na dani uznává ve výši 5 %, maximálně do ročního limitu 2 mil. EUR.

Kritéria pro správnou aplikaci těchto definic jsou diktována v oboru. 4 vyhlášky ze dne 26. května 2020 (pdf) Ministerstva hospodářského rozvoje.

ISVAV Způsobilé výdaje

Činnosti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (paragraf 200 zákona o rozpočtu č. 160 ze dne 27. prosince 2019):

 • osobní výdaje týkající se výzkumných pracovníků a techniků v pracovněprávním vztahu nebo samostatně výdělečné činnosti nebo v jiném než zaměstnaneckém poměru, přímo zaměstnaných ve výzkumu a vývoji
 • odpisové ISVAV sazby, finanční leasing nebo jednoduché leasingové poplatky a další výdaje související s movitým hmotným majetkem a softwarem používaným v projektech výzkumu a vývoje
 • výdaje na zakázky na výzkum extra muros související s přímým prováděním činností výzkumu a vývoje zadavatelem, na které lze uplatnit slevu na dani.
 • amortizační kvóty související s nákupem od třetích stran, a to i na základě licence, práv průmyslového ISVAV vlastnictví týkajících se průmyslového nebo biotechnologického vynálezu, topografie polovodičového výrobku nebo nové odrůdy rostlin
 • ISVAV výdaje na poradenské služby a obdobné služby související s výzkumnými a vývojovými činnostmi způsobilé pro daňový kredit
 • výdaje na materiál, zásoby a jiné podobné výrobky používané v projektech výzkumu a vývoje způsobilé pro ISVAV daňový bonus.

Způsobilé výdaje

ISVAV Technologické inovační aktivity (paragraf 201 zákona o rozpočtu č. 160 ze dne 27. prosince 2019):

 • náklady na zaměstnance s podpracovním poměrem nařízeným nebo samostatně výdělečně činným nebo jiným vztahem než podřízeným, přímo zaměstnaným v operacích ISVAV technologických inovací prováděných interně v rámci společnosti
 • odpisové sazby, finanční leasing nebo jednoduché leasingové poplatky a další výdaje související s movitým hmotným majetkem a softwarem používaným v projektech technologických inovací
 • náklady na smlouvy týkající se přímého plnění ze strany komise zastupující stranu technologických inovačních činností způsobilých pro daňový kredit
 • náklady na poradenské služby a obdobné služby související s činnostmi technologických inovací způsobilých pro daňový kredit
 • výdaje na materiál, zásoby a jiné obdobné výrobky používané při technologických inovačních činnostech, na které lze uplatnit slevu na dani.

Projekční a RIV estetická koncepční činnost (paragraf 202 zákona isvav here o rozpočtu č. www.isvav.cz 160 ze dne 27. prosince 2019): zde

 • náklady na pracovníky v pracovním nebo samostatném nebo jiném než pracovním poměru, přímo zaměstnané ve výrobních provozech společnosti při provádění designérských isvav a estetických činností způsobilých pro slevu na dani
 • odpisové sazby, finanční leasing nebo prostý leasing a další výdaje související s movitým hmotným majetkem používaným zde při designových a estetických inovačních činnostech, na které lze uplatnit slevu na dani, včetně návrhu a tvorby vzorků
 • náklady na zakázky související s přímým provedením projektové a estetické koncepční činnosti zadavatelem, na here kterou lze uplatnit slevu na dani
 • náklady na poradenské služby a obdobné www.isvav.cz služby používané výhradně k provádění jiných inovativních činností způsobilých pro daňový kredit
 • výdaje na materiál, RIV zásoby a jiné obdobné výrobky používané při designérské a estetické tvorbě, na které lze uplatnit slevu na dani.

https://www.isvav.cz/h13/organizationVoDetail.do?rowId=VOL Institutional research plan MSM0021620838 – Modern methods, structures and systems of computer science (2005-2011, MSM) Jak získat přístup http://www.isvav.cz/

Sleva na dani musí být uvedena v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly výdaje Institutional research plan MSM0021620838 – Modern methods, structures and systems of computer science (2005-2011, MSM) vynaloženy, a za následující http://www.isvav.cz/ zdaňovací období až do uzavření jeho použití.

Jak získat přístup

Kredit lze použít výhradně jako kompenzaci počínaje https://www.isvav.cz/h13/organizationVoDetail.do?rowId=VOL zdaňovacím obdobím následujícím po tom, ve kterém byly vynaloženy způsobilé výdaje, a to odesláním formuláře F24 prostřednictvím telematických služeb zpřístupněných daňovým úřadem.

Základ pro výpočet daňové úlevy musí být brán bez dalších dotací nebo příspěvků jakéhokoli druhu obdržených na stejné způsobilé výdaje.

Při dodržení uvedených stropů a za podmínky analytického oddělení projektů a způsobilých výdajů relevantních pro různé typy aktivit je možné uplatnit zvýhodnění i na více způsobilých aktivit ve stejném zdaňovacím období.